ประกาศรับสมัครงาน
วันที่ : 19 ต.ค. 2560 | อ่าน 636 ครั้ง

 

ด้วยอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ต้องการรับสมัครบุคคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง คนสวน             

 

คนสวน จำนวน  3  อัตรา     

คุณสมบัติ

1. เพศชายหรือหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)

2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3. มีทักษะในงานสวน สนามหญ้า ต้นไม้ ตลอดจนการดูแลรักษาต้นไม้

4. มีความกระตือรือร้น และมีความอดทนในการทำงาน

 

คุณสมบัติอื่นๆ

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

4. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามที่ ก.พ. กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค

5. ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานหรือออกจากราชการไว้ก่อน

6. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

8. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

10. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัย และถูกสั่งให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ

11. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

 

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครตามที่ปรากฏในใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ในตำแหน่งที่สมัครด้วย

 

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่                  

สำนักงานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์  032-508-352 ต่อ 302 (งานบุคคล)   โทรสาร 032-508-396-7

 

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560  ทั้งนี้จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก

หรือในกรณีที่นำส่งใบสมัครที่มูลนิธิฯ ด้วยตนเองจะยึดวันที่ลงรับใบสมัครเป็นหลัก ดูประกาศรับสมัครได้ที่ www.sirindhornpark.or.th

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

 

เอกสารดาวน์โหลด
Email

1