ประกาศรับสมัครงาน
วันที่ : 28 ส.ค. 2560 | อ่าน 334 ครั้ง

 

ด้วยอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ต้องการรับสมัครบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและเผยแพร่ความรู้ มีรายละเอียดดังนี้             

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานและเผยแพร่ความรู้ จำนวน  3  อัตรา     

คุณสมบัติ

1. เพศชายหรือหญิง

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

3. มีทักษะในการเผยแพร่ความรู้ และการสื่อสารที่ดี

4. มีใจรักงานประชาสัมพันธ์ งานต้อนรับและบริการ

5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

6. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

7. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งพูด อ่าน เขียน

8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

9. มีความกระตือรือร้น และมความอดทนในการทำงาน

10. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

 

คุณสมบัติอื่นๆ

 

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

4. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ตามที่ ก.พ. กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค

5. ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานหรือออกจากราชการไว้ก่อน

6. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

8. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

10. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัย และถูกสั่งให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ

11. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

 

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครตามที่ปรากฏในใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ในตำแหน่งที่สมัครด้วย

 

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่                  

สำนักงานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์  032-508-352 ต่อ 302 (งานบุคคล)    โทรสาร 032-508-396-7

 

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 กันยายน 2560  ทั้งนี้จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก หรือส่งใบสมัครมาทาง e-mail : siep@sirindhornpark.or.th

และในกรณีที่นำส่งใบสมัครที่สำนักงานมูลนิธิฯ ด้วยตนเอง จะยึดวันที่ลงรับใบสมัครเป็นหลัก

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

เอกสารดาวน์โหลด
Email

1