ประกาศผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2558
วันที่ : 17 มี.ค. 2559 | อ่าน 364 ครั้ง

 

 

   
นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล

 

 

 

ประเภทนิสิตนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : นายโยธิน พิมพานัส  
     
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาวสุธาสินี จองสี  
     
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 :  นางสาววันวิสา ยิ้มสุขอนันต์  

 

 

รางวัลชมเชย มี 10 รางวัล ได้แก่  
นายฐิติพงษ์ พันธุ์โยศรี

 

   
นางสาวกชพร โชติกะพุกกณะ

 

   
นางสาวสาริยา ศรีขวัญแก้ว

 

   
นางสาวปณิดา แซ่ลิ้ม

 

   
นายอนุวัตน์ หมันเส็น

 

   
นายชายระวีร์ ศรีวะอุไร

 

   
นายกิตติกานต์ พงศ์ประยูร

 

   
นายณฐกรณ์ พงศ์ประยูร

 

   
นายจิรายุ โค้วสมจีน

 

   
นายปัณณธัช ปรียะพานิช

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/siepchaam

 

หมายเหตุ : 1. ทางอุทยานฯ จะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้
                  2. ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะต้องมารับรางวัลในพิธีมอบรางวัล  
                      ส่วนวันเวลาที่แน่นอนนั้น จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

Email

1