อัพเดทล่าสุด
กิจกรรม: กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ : 1 ก.พ. 2562
โรงเรียนสตรีภูเก็ต (วันที่ 2)
กิจกรรม: มกราคม 2562
วันที่ : 31 ม.ค. 2562
เทศบาลห้วยสัก จังหวัดเชียงราย (14:00 น. ถึง 15:00 น.)
วันที่ : 31 ม.ค. 2562
บริษัท ดีสคอฟเวอร์รี่ เวิลด์วาย 2555 จำกัด (10:00 น. ถึง 11:00 น.)
วันที่ : 31 ม.ค. 2562
เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (09:00 น. ถึง 10:00 น.)
วันที่ : 31 ม.ค. 2562
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
วันที่ : 30 ม.ค. 2562
สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม จังหวัดเชียงราย (14:00 น. ถึง 15:00 น.)
วันที่ : 30 ม.ค. 2562
บริษัท เอ็ม โปรดักชั่นส์ เอเชีย จำกัด (บ.ฮาวหยาด) (14:00 น. ถึง 17:00 น.)
วันที่ : 30 ม.ค. 2562
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม จ.ราชบุรี (09:00 น. ถึง 10:00 น.)
วันที่ : 29 ม.ค. 2562
โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด (14:00 น. ถึง 15:00 น.)
วันที่ : 29 ม.ค. 2562
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง (09:30 น. ถึง 10:30 น.)
วันที่ : 28 ม.ค. 2562
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม (14:00 น. ถึง 15:00 น.)
วันที่ : 26 ม.ค. 2562
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี (13:00 น. ถึง 14:00 น.)
วันที่ : 26 ม.ค. 2562
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย (11:30 น. ถึง 12:00 น.)
วันที่ : 26 ม.ค. 2562
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย (10:00 น. ถึง 11:00 น.)
วันที่ : 26 ม.ค. 2562
บริษัท ICN (10:00 น. ถึง 12:00 น.)
วันที่ : 26 ม.ค. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (09:00 น. ถึง 10:00 น.)
วันที่ : 26 ม.ค. 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของข้าราชการตำรวจ ทหาร และข้าราชการทั่วไป
วันที่ : 26 ม.ค. 2562
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (วันที่ 3)
วันที่ : 25 ม.ค. 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุ (10:00 น. ถึง 11:00 น.)
วันที่ : 25 ม.ค. 2562
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (วันที่ 2)
วันที่ : 24 ม.ค. 2562
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ : 23 ม.ค. 2562
บริษัท แม็คฟิต มีเดีย (10:00 ถึง 11:00am)
วันที่ : 23 ม.ค. 2562
บริษัท แม็คฟิต มีเดีย (10:00 ถึง 11:00am)
วันที่ : 22 ม.ค. 2562
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม (2:00 ถึง 3:00pm)
วันที่ : 22 ม.ค. 2562
ศูนย์การเรียนรู้ปฐมภูมิธรรม (ศูนย์การเรียนรู้ปฐมภูมิธรรม)
วันที่ : 22 ม.ค. 2562
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (10:00 ถึง 11:00am)
วันที่ : 19 ม.ค. 2562
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วันที่ 2)
วันที่ : 18 ม.ค. 2562
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ (1:00 ถึง 2:00pm)
วันที่ : 18 ม.ค. 2562
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรี (10:00 ถึง 11:00am)
วันที่ : 18 ม.ค. 2562
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น (9:00am ถึง 12:00pm)
1