อัพเดทล่าสุด
กิจกรรม: กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ : 15 ก.พ. 2562
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี (วันที่ 3)
วันที่ : 15 ก.พ. 2562
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี (วันที่ 3)
วันที่ : 14 ก.พ. 2562
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการและสำนักงาน กพ. (15:30 น. ถึง 16:30 น.)
วันที่ : 14 ก.พ. 2562
โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม (11:00 น. ถึง 12:00 น.)
วันที่ : 14 ก.พ. 2562
โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม (10:00 น. ถึง 10:30 น.)
วันที่ : 14 ก.พ. 2562
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จังหวัดปทุมธานี (09:00 น. ถึง 10:00 น.)
วันที่ : 14 ก.พ. 2562
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี (วันที่ 2)
วันที่ : 14 ก.พ. 2562
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี (วันที่ 2)
วันที่ : 13 ก.พ. 2562
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
วันที่ : 13 ก.พ. 2562
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
วันที่ : 13 ก.พ. 2562
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
วันที่ : 12 ก.พ. 2562
โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง จังหวัดนครปฐม (09:00 น. ถึง 10:00 น.)
วันที่ : 11 ก.พ. 2562
สำนักงานพลังงาน จังหวัดนายก (14:00 น. ถึง 16:00 น.)
วันที่ : 8 ก.พ. 2562
โรงเรียนบ้านพุน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ (13:00 น. ถึง 14:00 น.)
วันที่ : 8 ก.พ. 2562
โรงเรียนบ้านพุน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ (13:00 น. ถึง 14:00 น.)
วันที่ : 8 ก.พ. 2562
โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก จังหวัดนครปฐม (09:30 น. ถึง 10:30 น.)
วันที่ : 7 ก.พ. 2562
โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (09:00 น. ถึง 10:00 น.)
วันที่ : 6 ก.พ. 2562
โรงเรียนบ้านเขาหินกราวประชาสรรค์และโรงเรียนบ้านตะกรุด จ.นครสวรรค์ (13:00 น. ถึง 14:00 น.)
วันที่ : 6 ก.พ. 2562
บริษัท กรีนออเร้นจ์ มีเดีย จำกัด (10:00 น. ถึง 11:00 น.)
วันที่ : 6 ก.พ. 2562
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม (วันที่ 3)
วันที่ : 5 ก.พ. 2562
โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี (10:30 น. ถึง 11:30 น.)
วันที่ : 5 ก.พ. 2562
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม (วันที่ 2)
วันที่ : 4 ก.พ. 2562
โรงเรียนบ้านบางเหรียง จังหวัดกระบี่ (13:00 น. ถึง 14:00 น.)
วันที่ : 4 ก.พ. 2562
โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง จ.แม่ฮองสอน (09:00 น. ถึง 10:00 น.)
วันที่ : 4 ก.พ. 2562
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม
วันที่ : 3 ก.พ. 2562
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.(10:00 น. - 11:00 น.)
วันที่ : 2 ก.พ. 2562
ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม (13:00 น. - 16:00 น.)
วันที่ : 2 ก.พ. 2562
โบ๊ทเฮาส์ หัวหิน (13:00 น. - 14:00 น.)
วันที่ : 2 ก.พ. 2562
โรงเรียนสตรีภูเก็ต (วันที่ 3)
วันที่ : 1 ก.พ. 2562
โรงเรียนหนองพลับวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (09:00 น. - 09:45 น.)
1