สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร13.30-14.30น.
วันที่ : 12 ก.ค. 2562 | อ่าน 299 ครั้ง

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ (การสาธิตและเผยแพร่ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน)

ผู้เข้าเยี่ยมชม 100-120 คน (ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ)

Email

1