กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร(13.00 ถึง 14.00 น.)
วันที่ : 25 มิ.ย. 2562 | อ่าน 330 ครั้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ (การสาธิตและเผยแพร่ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน)และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 100 คน (เจ้าหน้าที่)

Email

1