กรรมการมูลนิธิ

รายนามคณะกรรมการของมูลนิธิ

๑. นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ

๒. หม่อมราชวงศ์ บุตรี วีระไวทยะ รองประธานกรรมการ

๓. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการ

๔. นายสนิท อักษรแก้ว กรรมการ

๕. นายพรชัย นุชสุวรรณ กรรมการ

๖. นายพรชัย รุจิประภา กรรมการ

๗. นายวันชัย ศารทูลทัต กรรมการ

๘. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ กรรมการ

๙. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ กรรมการ

๑๐. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการ

๑๑. หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการ

๑๒. นายดนุชา สินธวานนท์ กรรมการ

๑๓. นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการ

๑๔. นายพิสุทธิ์ วิจารสรณ์ กรรมการ

๑๕. นางมณทิพย์ ศรีรัตนา กรรมการ

๑๖. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ กรรมการ

๑๗. พลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา กรรมการ

๑๘. พลตำรวจโท นิพนธ์ ศิริวงศ์ กรรมการ

๑๙. พลตำรวจโท เทพ อมรโสภิต กรรมการ

๒๐. พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง กรรมการ

๒๑. พลตำรวจตรี เฉลิมชัย  พิมลศรี กรรมการ

๒๒. พลตำรวจตรี ทัศนา แสงงาม กรรมการ

๒๓. พันตำรวจเอก วันชนะ ธรรมเสมา กรรมการ

๒๔. พันตำรวจเอก ศุภวัฒน์ ศรีชัยชนะ กรรมการ

๒๕. พันตำรวจเอก พีระพงค์ ช่างสุพรรณ กรรมการ

๒๖. พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม กรรมการและเลขาธิการ

๒๗. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก

     

 

 


 

1