หน้าหลัก > แหล่งเรียนรู้ > ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

 

จัดตั้งขึ้นภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวด ล้อม ซึ่งมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำค่ายฝึกอบรมด้านการประหยัดพลังงาน และนำเสนอเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ภายในอาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดล้วนนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายและน่าสนใจ

 

 

 

 

นิทรรศการเฉลิมพระกียรติ

การจัดสร้างนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มีการดำเนินการจัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพอุดม สมบูรณ์เหมือนเดิม ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ปวงชนชาวไทยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อให้คนไทยได้มีพลังงานใช้ ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ไบโอดีเซล กังหันไฟฟ้าพลังน้ำคลองลัดโพธิ์ เป็นต้น การเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มุ่งหวังให้พสกนิกรชาวไทยได้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ เกิดความเข้าใจและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีแนวคิดการออกแบบนิทรรศการภายใต้ชื่อ “พระบารมีจักรีแผ่ไพศาล บริบาลสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Royal Activities on Environment and Energy)”

 

นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการยังมีการนำเสนอประวัติความเป็นมาของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

รู้ค่าพลังงาน

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิกฤติพลังงานและวิกฤติโลกร้อน เพื่อให้ผู้ใช้ตระหนักในความสำคัญของพลังงาน เนื่องจากพลังงานเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน แต่มีอยู่อย่างจำกัด จึงควรลดปริมาณการใช้พลังงาน และใช้เท่าที่จำเป็น รวมทั้งเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน เพื่อเป็นทางออกจากวิกฤติ โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 5 ส่วน คือ วิกฤติพลังงาน วิกฤติโลกร้อน เชื้อเพลิงฟอสซิล ทางออกจากวิกฤติ และพลังงานทดแทน

 

ประหยัดพลังงานเราทำได้

 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานภายในบ้าน ตั้งแต่การออกแบบตลอดจนการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และการประหยัดพลังงานในการเดินทางโดยเน้นให้ใช้รถสาธารณะ และการประหยัดพลังงานจากการใช้รถยนต์ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับขยะที่ถูกสร้างขึ้นในชีวิตประจำวัน วิธีการจัดการขยะ และตัวอย่างการรีไซเคิลขยะ โดยมุ่งหวังให้เกิดการประหยัดพลังงานที่เริ่มจากตัวเรา จากที่บ้าน ไปจนถึงการเดินทาง และจัดการกับขยะที่สร้างขึ้น ซึ่งแบ่งการนำเสนอออกเป็น 3 ส่วน คือ บ้านประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำมันเราทำได้ และลดขยะช่วยโลกเราทำได้

 

เทคโนโลยีพลังงานควรรู้

 

นำเสนอภาพรวมเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานทั้งการผลิต การใช้งาน และนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการนำเสนอนวัตกรรมพลังงาน ประกอบด้วย นวัตกรรมแสงสว่าง นวัตกรรมแบตเตอรี่ และนวัตกรรมเซลล์เชื้อเพลิงและไฮโดรเจน ส่วนที่ 2 นำเสนอเรื่องค่าไฟฟ้าอัตโนมัติและระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

 

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง

 

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีการจัดสร้างนิทรรศการแบ่งออกเป็น 2 นิทรรศการ ดังนี้ นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำเสนอแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต กล่าวคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พร้อมด้วยการมีความรู้คู่คุณธรรม อันจะนำไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นิทรรศการพลังงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขยายผลความรู้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนทั่วประเทศ ภายในห้องนิทรรศการ มีการจัดนิทรรศการและการสาธิตด้านพลังงานทดแทน ประกอบด้วย เตามหาเศรษฐี เตาเศรษฐกิจ เตาชีวมวล เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร เตาย่างบาร์บีคิวประสิทธิภาพสูง เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง และนิรรศการด้านอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย กระเบื้องแผ่นใส ลูกหมุนระบายอากาศ ชุดหลอดไฟ เตาเผาขยะแบบไร้ควัน และตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 

 

 

 

 

ห้องสมุดพลังงงานและสิ่งแวดล้อม

 

เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการภายในศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางหลักในการให้บริการ คือ เป็นศูนย์รวมหนังสือและสื่อประเภทต่างๆ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถใช้บริการเพื่อการค้นคว้า อ้างอิง เพื่อประกอบการเรียนการสอนหรือเพิ่มเติมความรู้ และดำเนินการผลิตหนังสือและสื่อประเภทต่างๆ เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนที่สนใจ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างห้องสมุดและสมาชิก เพื่อสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม