อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ขอเสนอกิจกรรมปลูกป่า 100,000 ต้น พร้อมกิจกรรมคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ และ/หรือกิจกรรมพิเศษอื่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก สร้างทักษะ พัฒนาเจตคติ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  ดังนี้

1. กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน
2. กิจกรรมการปลูกป่าบก/ป่าชายหาด
3. กิจกรรม“การมีส่วนร่วมคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ”
4. กิจกรรมพิเศษ (CSR) “คืนโอกาสสู่สังคม”

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ ที่สำนักงานอุทยานฯ
ที่อยู่: เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

หมายเลขโทรศัพท์ 032-508-405-10, 032-508-352 
email: siep@sirindhornpark.or.th, greensiep9@gmail.com
(ติดต่อผู้ประสานงาน :  นางสาวธัญญาภรณ์ อาจสุวรรณ (063-904-9455)  หรือ
นางสาวกมลลฎา ขาวสว่าง (084-697-0852 )