สอบราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานห้องน้ำรวม ด้านหน้าอาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

11/10/2018

 

         ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานห้องน้ำรวมด้านหน้าอาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ราคากลาง ๑๕๓,๐๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสิบบาทถ้วน)

 

         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

               ๑. เป็นผู้มีอาชีพจ้างงานพัสดุที่สอบราคาผู้รับจ้างดังกล่าว

               ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ/มูลนิธิ และได้เวียนแจ้งชื่อแล้ว

               ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์

                    ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

               ๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มอนส ในวันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง                        การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

 

         กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๙ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

 

         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๕๒ สามารถรับเอกสารได้รายละ ๑ ชุด เท่านั้น

 

         ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐     เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑