ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องนอนสำหรับบ้านพักค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ จำนวน 140 ชุด

01/09/2017

 

ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องนอนสำหรับบ้านพักค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ จำนวน 140 ชุด ภายในวงเงินไม่เกิน 193,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  8-10 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในเวลาราชการ ณ งานพัสดุ สำนักงาน มอนส อาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก  ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 11 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องอำนวยการ  ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงาน มอนส  อาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  032-508-396 ในวันและเวลาราชการและจะรับได้รายละ 1 ชุดเท่านั้น

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560