สอบราคาจัดจ้างเหมาพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

16/07/2018

 

ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างเหมาพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ราคากลาง  ๗๑๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                           ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพในงานที่เสนอราคา และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า  ๑ ล้านบาท

                           ๒. จะต้องมีผลงานที่เคยจัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ พร้อมมีเอกสาร (อาทิ สัญญา เป็นต้น) และตัวอย่างผลงานนำมายื่นในวันเสนอราคา

                           ๓. ต้องออกแบบตัวอย่างหน้า Layout ของเว็บไซต์มายื่นในวันเสนอราคาจำนวน ๒ แบบ

                           ๔. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ/มูลนิธิ และได้เวียนแจ้งชื่อแล้ว

                           ๕. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                            ๖. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มอนส        วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๓- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๓๒๕๐ - ๘๓๕๒ ในวันและเวลาราชการและจะรับเอกสารได้รายละ ๑ ชุด เท่านั้น


 

                        ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖    เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๖๑