ผลการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักและอาคารสถานที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

22/08/2018

 

          ตามประกาศ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรียกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักและอาคารสถานที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กำหนดยื่นซองประกวดราคาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และเปิดซองใบเสนอราคาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น

          มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้ง ๔ รายแล้ว ตกลงให้ บริษัท ทวี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๙,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๕๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

 

 

ผลการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักและอาคารสถานที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (ดาวน์โหลด)