การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการซัก อบ รีด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

20/08/2018

 

     ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการซัก อบ รีด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ราย ผู้สนใจประสงค์จะสมัครคัดเลือกต้องปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ มอนส กำหนด ดังต่อไปนี้

๑. ระเบียบและเงื่อนไขทั่วไป

     ๑.๑ ผู้สนใจสามารถขอระเบียบการและเอกสาร ใบสมัคร ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๒๕๐-๘๓๕๒ ต่อ ๓๐๑

     ๑.๒ การกรอกใบสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการซัก อบ รีด ต้องกรอกข้อความต่างๆ ให้สมบูรณ์ เช่น ชื่อ-สกุล สถานที่การค้า ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

๒. เอกสารแนบท้ายประกาศ

     ๒.๑ แบบใบเสนอราคา

     ๒.๒ แบบแสดงรายการเครื่องจักร และอุปกรณ์ รวมทั้งยานพาหนะ

     ๒.๓ แบบแสดงรายการประเภท ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้

๓. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก

     ๓.๑ เป็นบุคคลที่มีอาชีพซัก อบ รีด ผ้าชนิดต่างๆ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบการ  ซัก อบ รีด

     ๓.๒ เป็นผู้มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย

     ๓.๓ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

     ๓.๔ ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

     ๓.๕ มีประสบการณ์ในการซัก อบ รีด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

๔. กำหนดยื่นใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร

     ๔.๑ กำหนดยื่นใบสมัครคัดเลือกที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ

     ๔.๒ หลักฐานประกอบ

     ๔.๒.๑ กรณีบุคคลธรรมดา

          (๑) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด

          (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด

          (๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

          (๔) หนังสือรับรองการประกอบการซัก อบ รีด (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด

     ๔.๒.๒ กรณีนิติบุคคล

          (๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ ชุด

          (๒) หนังสือรับรองการประกอบการซัก อบ รีด (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด

          (๓) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑ ชุด

๕. เกณฑ์การพิจารณา 

     มอนส จะพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ประกอบการ ดังนี้

     ๕.๑ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการซัก อบ รีด ผ้าชนิดต่างๆ

     ๕.๒ ประสบการณ์ และคุณสมบัติของผู้ประกอบการ

     ๕.๓ เครื่องจักร และอุปกรณ์ รวมทั้งยานพาหนะที่มีความพร้อมในการดำเนินการ

     ๕.๔ ประเภทยี่ห้อของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ทุกประเภท ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

     ๕.๕ อัตราค่าบริการซัก อบ รีด

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว มอนส จะมีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกไปตามที่   อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ต่อไป

๖. การทำสัญญาการประกอบการซัก อบ รีด

     ๖.๑ ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการซัก อบ รีด มอนส จะเชิญมาทำสัญญาตามที่ มอนส กำหนด พร้อมหลักฐานประกอบการทำสัญญา หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มาทำสัญญาตามวัน  และเวลาที่ กำหนด คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการตัดสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับถัดไป เข้าทำสัญญา แทนต่อไป

          ๖.๑.๑ เอกสารประกอบการทำสัญญา จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ ดังนี้

                    (๑) กรณีบุคคลธรรมดา

                         -  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ

                         -  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ

                         -  หนังสือรับรองการประกอบการซัก อบ รีด (ถ้ามี)

                    (๒) กรณีนิติบุคคล 

                         -  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

                         -  หนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

                         -  หนังสือมอบอำนาจกระทำการแทน พร้อมอากรแสตมป์จำนวน ๑๐ บาท

                         -  หนังสือรับรองการประกอบการซัก อบ รีด (ถ้ามี)

          ๖.๑.๒ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ต้องวางหลักประกันความเสียหายเป็นเงินสดในวันทำสัญญาเป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา   และเป็นค่าประกันค่าเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ มอนส โดย มอนส จะคืนเงินดังกล่าวเมื่อพ้นภาระผูกพันตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

     ๖.๒ สัญญาจ้างประกอบการซัก อบ รีด มีระยะเวลา ๑๒ เดือน

๗. การบริหารสัญญา 

     มอนส จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๑ ชุด เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบการซัก อบ รีด  ให้เป็นไปตามสัญญา รวมทั้งประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ ตักเตือน รับฟังความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร  

๘. ข้อกำหนดเงื่อนไขในการซัก อบ รีด

     ๘.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องปฏิบัติตามสัญญา และประกาศฉบับนี้ รวมถึงระเบียบและข้อกำหนด   อื่นๆ ที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าเป็นการผิดสัญญา และต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

     ๘.๒ ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ดําเนินการซัก อบ รีด เองโดยตลอดจะโอนหรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นไม่ได้

     ๘.๓ ผู้ประกอบการจะต้องมีเครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่มีความพร้อมซึ่งได้แจ้งไว้ในใบสมัครในการ   ใช้ดำเนินการ ตลอดระยะเวลาในสัญญา หากชำรุดบกพร่อง จะต้องจัดหาเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเดียวกันมาทดแทน

     ๘.๔ ผู้ประกอบการ จะต้องจัดเตรียมรถในการรับส่งผ้าสกปรก และผ้าสะอาดที่มีตู้สำหรับใส่ผ้า เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกในขณะขนส่ง โดยต้องแยกส่วนผ้าสะอาดและผ้าสกปรก

     ๘.๕ ผู้ประกอบการต้องมารับและมาส่งผ้าตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ มอนส กำหนดซึ่งจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง

     ๘.๖ ผู้ประกอบการต้องแยกผ้าก่อนซักทุกครั้ง โดยแยกซักผ้าขาวและผ้าสีออกจากกัน

     ๘.๗ น้ำยาที่ผู้ประกอบการน้ำมาใช้ซัก อบ รีด ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก) หรือสำนักงานอาหารและยา (อย.) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายเส้นใยผ้า และขั้นตอนสุดท้ายของการซักผ้าผู้ประกอบการต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มในการล้าง เพื่อให้ผ้าที่ซักสะอาดและ มีกลิ่นหอมน่าใช้

     ๘.๘ ผู้ประกอบการต้องแจ้งให้ มอนส ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ทุกประเภท ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่แจ้งไว้แล้ว กรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ กลิ่น และอื่นๆ ของน้ำยา   และสารเคมี ที่ผู้ประกอบการนำมาใช้ มอนส ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนรายการน้ำยา  และสารเคมีที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการซัก อบ รีด

     ๘.๙ ผู้ประกอบการต้องคัดแยกและพับผ้าสะอาดให้เรียบร้อย และบรรจุในถุงพลาสติกปิดปากถุง ให้มิดชิด กรณีผ้าที่มีลักษณะเป็นจีบ (เช่น ผ้าคลุมโต๊ะ/เก้าอี้) ผู้ประกอบการต้องใช้น้ำยาอัดกลีบ แล้วนำไปใส่ไม้แขวน เพื่อรักษากลีบไม่ให้มีรอยยับ

     ๘.๑๐ การตรวจรับผ้าสกปรกที่ส่งซัก และผ้าสะอาดที่ผู้ประกอบการนำส่ง กำหนดให้มีขั้นตอน     ดังนี้

     ๘.๑๐.๑ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือแม่บ้านของ มอนส และตัวแทนของผู้ประกอบการร่วมกัน นับผ้า จดบันทึกพร้อมทั้งลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมส่งมอบสำเนาคู่ฉบับให้ผู้ประกอบการ     ๑ ฉบับ ก่อนนำผ้าส่งซักและรับคืนทุกครั้ง โดยให้ถือเป็นหลักฐานสำคัญในการรับ – ส่งผ้าร่วมกัน

     ๘.๑๐.๒ ในการตรวจรับผ้าสะอาด ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือแม่บ้านของ มอนส    หรือผู้ที่คณะกรรมการตรวจรับมอบหมาย และตัวแทนของผู้ประกอบการ ร่วมกันตรวจนับผ้า และตรวจสอบความสะอาดของผ้าที่รับคืน

     ๘.๑๐.๓ กรณีผู้ประกอบการส่งผ้าสะอาดไม่ครบตามจำนวน ผู้ประกอบการต้องชำระเงิน    เป็นค่าปรับตามมูลค่าความเสียหายตามจำนวนผ้าที่ไม่ครบในแต่ละวันเท่ากับค่าบริการต่อชิ้น

     ๘.๑๐.๔ หากการตรวจนับผ้าปรากฏว่าผ้าที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามข้อตกลง มอนส ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผ้านั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ประกอบการ ต้องนำผ้านั้นกลับไปซัก อบ รีด ใหม่ และพับบรรจุหีบห่อ        ให้ถูกต้องโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มอีก

     ๘.๑๐.๕ กรณีผู้ประกอบการไม่มารับผ้าสกปรกตาม วัน เวลา ที่ มอนส กำหนด ผู้ประกอบ  การต้องชำระค่าปรับให้ มอนส เป็นรายวันเท่ากับค่าบริการต่อชิ้น

     ๘.๑๐.๖ ผู้ประกอบการต้องเข้าประชุมทุกครั้ง เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ     เชิญประชุม หากไม่สามารถเข้าประชุมได้ต้องมอบหมายตัวแทนเข้าประชุมแทน

     ๘.๑๐.๗ กรณีผ้าชำรุดอันเกิดจากการกระทำ หรือความบกพร่องของผู้ประกอบการผู้ประกอบการต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาผ้าที่ มอนส สั่งซื้อ

     ๘.๑๐.๘ กรณีผู้ประกอบการบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก มอนส ให้ถือว่าผิดสัญญา มอนส จะไม่คืนเงินค่าประกันในทุกกรณี และต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

     ๘.๑๐.๙ ผู้ประกอบการ และพนักงานของผู้ประกอบการจะต้องไม่ให้ข้อมูลเท็จ อันจะส่งผล  ให้ มอนส ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง มอนส มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

     ๙.๑ ผู้ประกอบการต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

     ๙.๒ ผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสำหรับบริเวณสถานที่   ประกอบการ ให้สะอาด เรียบร้อย รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพร่วมกับ มอนส

     ๙.๓ ผู้ประกอบการต้องดูแลรักษาทำความสะอาดบริเวณสถานที่ประกอบการเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ

     ๙.๔ ผู้ประกอบการ และพนักงานของผู้ประกอบการต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ อาทิ การติดเครื่องยนต์ และเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ขณะจอดรถยนต์เป็นระยะเวลานาน

๑๐. ข้อห้ามของผู้ประกอบการ

     ๑๐.๑ ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมาย สุรา และของมึนเมาทุกชนิดเข้ามาภายในอุทยานฯ

     ๑๐.๒ ห้ามมิให้ผู้อื่นเช่าช่วง หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้ามาดําเนินการแทนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก มอนส

๑๑. การเบิกจ่ายเงินค่าซัก อบ รีด

        งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ จะรับวางใบแจ้งหนี้จากผู้ประกอบการ เดือนละ ๑ ครั้ง ภายใน วันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ มอนส จะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากรายได้ที่จ่ายให้ผู้ประกอบการ และจะออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการตามจำนวนที่ได้หักไว้

๑๒. การบอกเลิกสัญญา

     ๑๒.๑ หากผู้ประกอบการ ประสงค์จะบอกเลิกสัญญา ต้องแจ้งเหตุผลให้ มอนส รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

     ๑๒.๒ มอนส จะบอกเลิกสัญญาต่อผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่คณะกรรมการฯ     มีความเห็นว่าผู้ประกอบการจงใจไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน ข้อ ๗, ๘, ๙, และ ๑๐

๑๓. ข้อสงวนสิทธิ์

        การพิจารณาของ มอนส และผลการพิจารณาถือเป็นที่สุด

 

          ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑