ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินและสะพานข้ามคลอง และการจัดทำป้ายสื่อความหมาย ในพื้นที่แปลงมูลนิธิอิออนประเทศไทย

04/06/2018

 

        ด้วย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินและสะพานข้ามคลอง และการจัดทำป้ายสื่อความหมาย ในพื้นที่แปลงมูลนิธิอิออนประเทศไทย “โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๔๗,๗๘๔ บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

        ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานลักษณะเดียวกันกับที่เสนอราคาจ้างครั้งนี้

        ๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

        ๓.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

        ๔.  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานและสัญญาจ้างเหมาประเภทเดียวกัน ย้อนหลังภายในเวลาไม่เกิน    ๕ ปีที่ผ่านนับจนถึงวันยื่นซองเสนอราคา และต้องเป็นผลงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา พร้อมทั้งแนบสำเนาสัญญา และ/หรือหนังสือรับรองผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ มอนส เชื่อถือแสดงให้พิจารณาในวันยื่นซองการประกวดราคา

        กำหนดดูสถานที่ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. –  ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐  

  กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ และกำหนดพิจารณาผลการประกวดราคาและเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐   

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ระหว่างวันที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑ – ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๑ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๕๐๘๓๕๒ ต่อ ๓๐๑ ในวันและเวลาราชการ และจะรับเอกสารประกวดราคาได้รายละ ๑ ชุด เท่านั้น     

 

             ประกาศ ณ วันที่   ๔     มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑