กิจกรรม RCE ชะอำ

28/02/2017

 

      อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในนามศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ชะอำ หรือ RCE ชะอำ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนเยาวชนอายุระหว่าง 16-18 ปี และผู้ดูแล จำนวนรวม 5 คน ภายใต้โครงการ "Bridge to the World" ของ RCE Tongyeong ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)คณะดังกล่าวได้มาศึกษาดูงานและทำกิจกรรมร่วมกับ RCE ชะอำ ในระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2560 โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดเพชรบุรีของ RCE ชะอำ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ ยังได้พาคณะเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามภายใต้โครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาในเครือข่าย  RCE ชะอำ เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย