ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลอง และการจัดทำป้ายสื่อความหมาย ในพื้นที่แปลงมูลนิธิอิออนประเทศไทย

02/02/2018

 

ด้วย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลอง และการจัดทำป้ายสื่อความหมาย ในพื้นที่แปลงมูลนิธิอิออนประเทศไทย “โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เมษายน 2558 ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  2,347,784.00 บาท ( สองล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน )

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

        1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานลักษณะเดียวกันกับที่เสนอราคาจ้างครั้งนี้

        2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

        3.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

        4.  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานและสัญญาจ้างเหมาประเภทเดียวกัน ย้อนหลังในเวลาไม่เกิน ๕ ปีที่ผ่านนับจนถึงวันยื่นซองเสนอราคา และต้องเป็นผลงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาพร้อมทั้งแนบสำเนาสัญญา และ/หรือหนังสือรับรองผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ มอนส เชื่อถือแสดงให้พิจารณาในวันยื่นซองการประกวดราคา

                กำหนดดูสถานที่ตั้งแต่วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2561  ระหว่างเวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  

กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี และกำหนดผลการพิจารณาผลการประกวดราคาและเปิดซองใบเสนอราคา
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  ตั้งแต่เวลา 13.00 . เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 76120

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2561  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032- 508352 ต่อ 301 ในวันและเวลาราชการและจะรับได้รายละ 1 ชุดราคา 500 บาท เท่านั้น

 

             ประกาศ ณ วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561