ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

22/02/2018

 

ด้วยอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ต้องการรับสมัครบุคคลตามตำแหน่ง   ดังต่อไปนี้             

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา

          คุณสมบัติ

๑.      เพศชายหรือหญิง

๒.      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ ศิลปศาสตร์สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เทคโนโลยี                  สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.      มีความสามารถในการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำแผนของหน่วยงาน

๔.      มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน การจัดทำ                      โครงการ กิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่กำหนด

๕.      มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ                        สนับสนุนการปฏิบัติงาน

๖.      มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑.      ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ การวางแผน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และการวิเคราะห์                 เพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี

๒.      ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการ กิจกรรม ให้บรรลุเป้า              หมายตามแผนที่กำหนด

๓.      ประสานติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

๔.      ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติอื่นๆ

๑.      มีสัญชาติไทย

๒.      มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

๓.      เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๔.      ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน            ไม่สมประกอบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ตามที่ ก.พ.กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค

๕.      ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานหรือออกจากราชการไว้ก่อน

๖.      ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๗.      ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

๘.      ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

๙.      ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้                  กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๑๐.   ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัย และถูกสั่งให้ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ

       ๑๑. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                                           ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครตามที่ปรากฏในใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ในตำแหน่งที่สมัคร                                              ด้วย

                ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่                  

สำนักงานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ

เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๓๒-๕๐๘๓๕๒ ต่อ ๓๐๒ (งานบุคคล) โทรสาร ๐๓๒-๕๐๘๓๙๖-๗

ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  ทั้งนี้จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลักหรือส่งใบสมัครมาทาง e-mail : siep@sirindhornpark.or.th และในกรณีที่นำส่งใบสมัครที่สำนักงานมูลนิธิฯ ด้วยตนเองจะยึดวันที่ลงรับใบสมัครเป็นหลัก ดูประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ทาง www.sirindhornpark.or.th

    

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (ใบสมัคร)

                                                                

ประกาศ ณ วันที่         กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑