การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

05/10/2018

 

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการโดย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส)  มีที่ตั้งอยู่ในค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์ การเรียนรู้ระดับสากลด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจร สร้างสรรค์นวัตกรรม เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งในประเทศและต่างประเทศกับ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ

1.เพศชายหรือหญิง

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีความรู้ ความสามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนองค์กรได้ มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

4. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และวางแผนงานขององค์กร หรือในสายงานอื่น  ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และจัดประชุมทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยจัดประชุมทุกกลุ่มงาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ และขออนุมัติแผนตามลำดับ

3. จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนภารกิจ และการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ

4. ประสานงานแหล่งทุนต่างๆ สนับสนุนภารกิจ และการดำเนินโครงการ กิจกรรมขององค์กรให้เกิดความต่อเนื่อง

5. ติดตามผลการดำเนินการงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ และนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติอื่นๆ

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

4. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ตามที่ ก.พ.กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค

5. ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานหรือออกจากราชการไว้ก่อน

6. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

8. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

10.  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัย และถูกสั่งให้ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ

11.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครตามที่ปรากฏในใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ในตำแหน่งที่สมัครด้วย

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่                  

สำนักงานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ

เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๕๒ ต่อ ๓๐๑ (งานบุคคล) โทรสาร ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๖

 

ส่งใบสมัครภายใน วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  ทั้งนี้จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลักหรือส่งใบสมัครมาทาง e-mail : siep@sirindhornpark.or.th และในกรณีที่นำส่งใบสมัครที่สำนักงานมูลนิธิฯ ด้วยตนเองจะยึดวันที่ลงรับใบสมัครเป็นหลัก

ประกาศ ณ วันที่    ๕     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (ใบสมัคร)