ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

01/06/2018

 

        อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการโดย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส)  มีที่ตั้งอยู่ในค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์ การเรียนรู้ระดับสากลด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจร สร้างสรรค์นวัตกรรม เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

          เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา

          คุณสมบัติ

๑. เพศชายหรือหญิง

๒. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. มีประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุอย่างน้อย 1 ปี

๔. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานพัสดุ

๕. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง เก็บรักษา เบิกจ่าย จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ลงทะเบียน เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวกับงานพัสดุ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ

๖. ร่างสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง การเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

๗. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีความอดทนในการทำงาน

๘. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ ได้

๙. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

        คุณสมบัติอื่นๆ

๑. มีสัญชาติไทย

๒. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๔. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ตามที่ ก.พ.กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค

๕. ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานหรือออกจากราชการไว้ก่อน

๖. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๗. ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

๘. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

๙. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๑๐. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัย และถูกสั่งให้ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ

๑๑. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครตามที่ปรากฏในใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ในตำแหน่งที่สมัครด้วย

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่                  

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๓๒ - ๕๐๘๓๕๒ ต่อ ๓๐๒
(งานบุคคล) โทรสาร ๐๓๒ - ๕๐๘๓๙๖

ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  ทั้งนี้ จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลักหรือส่งใบสมัครมาทาง e-mail : siep@sirindhornpark.or.th และในกรณีที่นำส่งใบสมัครที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรด้วยตนเองจะยึดวันที่ลงรับใบสมัครเป็นหลัก 

                                                                     

ประกาศ ณ วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (ใบสมัคร)