ประกาศรับสมัครงาน

03/11/2017

 

ด้วยอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ต้องการรับสมัครบุคคลตามตำแหน่ง   ดังต่อไปนี้             

1.  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา จำนวน  1  อัตรา     

คุณสมบัติ

1. เพศชายหรือหญิง

2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ถึงปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องยนต์ เครื่องกล ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.มีความรู้ความสามารถในการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ระบบพลังงานทดแทน นวัตกรรม สื่อสาธิต เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกล บ้านพัก อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง

4.มีความรู้ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำนักงาน เครื่องใช้สำนักงานทั่วไป

5.สามารถวางแผนและปฏิบัติงานตามแผนงานซ่อมบำรุงได้

6.สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้

7.มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือทางเทคนิคได้ดี

มีความกระตือรือร้น และมีความอดทนในการทำงาน

คุณสมบัติอื่นๆ

๑. มีสัญชาติไทย

๒. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

๓.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๔.ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ตามที่ ก.พ.กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค

๕.ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานหรือออกจากราชการไว้ก่อน

๖.ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๗.ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

๘.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

๙.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๑๐.ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัย และถูกสั่งให้ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ

๑๑.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครตามที่ปรากฏในใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ในตำแหน่งที่สมัครด้วย

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่                  

สำนักงานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ

เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๓๒-๕๐๘๓๕๒ ต่อ ๓๐๒ (งานบุคคล) โทรสาร ๐๓๒-๕๐๘๓๙๖-๗

ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ทั้งนี้จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลักหรือส่งใบสมัครมาทาง e-mail : siep@sirindhornpark.or.th และในกรณีที่นำส่งใบสมัครที่สำนักงานมูลนิธิฯ ด้วยตนเองจะยึดวันที่ลงรับใบสมัครเป็นหลัก ดูประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ทาง www.sirindhornpark.or.th

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (ใบสมัคร)