ประกาศรับสมัครงาน (เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการ)

08/02/2018

 

ด้วยอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ต้องการรับสมัครบุคคลตามตำแหน่ง   ดังต่อไปนี้             

 

 เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการ จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ

๑.      เพศชายหรือหญิง

๒.      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการโรงแรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.      มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักงานประชาสัมพันธ์ งานต้อนรับและบริการ

๔.      มีความอดทนในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

๕.      มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

๖.      สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

๗.      สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ ได้

๘.      มีความรู้คิดและเข้าใจในเรื่องบริการ และสามารถทำงานเป็นทีม

๙.      มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีไมตรีจิตแก่ผู้มาติดต่อ

คุณสมบัติอื่นๆ

๑.      มีสัญชาติไทย

๒.      มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

๓.      เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๔.      ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ตามที่ ก.พ.กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค

๕.      ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานหรือออกจากราชการไว้ก่อน

๖.      ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๗.      ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

๘.      ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

๙.      ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๑๐. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัย และถูกสั่งให้ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ

๑๑. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครตามที่ปรากฏในใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ในตำแหน่งที่สมัครด้วย

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่                  

สำนักงานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ

เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๓๒-๕๐๘๓๕๒ ต่อ ๓๐๒ (งานบุคคล) โทรสาร ๐๓๒-๕๐๘๓๙๖-๗

ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ทั้งนี้จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลักหรือส่งใบสมัครมาทาง e-mail : siep@sirindhornpark.or.th และในกรณีที่นำส่งใบสมัครที่สำนักงานมูลนิธิฯ ด้วยตนเองจะยึดวันที่ลงรับใบสมัครเป็นหลัก ดูประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ทาง www.sirindhornpark.or.th

                         

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (ใบสมัคร)                                            

ประกาศ ณ วันที่         กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑