การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

06/02/2019

 

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการโดย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส)  มีที่ตั้งอยู่ในค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์ การเรียนรู้ระดับสากลด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจร สร้างสรรค์นวัตกรรม เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศกับ          ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย

2. วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึงปริญญาตรี 

3. สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา

4. อุตสาหกรรม การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. มีความรู้ความสามารถและทักษะการให้บริการทั่วไป

6. มีความรู้ทักษะการใช้งานเครื่องเสียง อุปกรณ์ขยายเสียง สามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

7. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำนักงาน อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เครื่องใช้สำนักงานทั่วไป

8. มีความสามารถและทักษะงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โสต เครื่องขยายเสียงอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และงานซ่อมบำรุงทั่วไป

9. สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและรายงานผลตามแผนงานที่กำหนดได้

10. สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้

11. มีประสบการณ์ด้านงานบริการ งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ การถ่ายภาพและตัดต่อวีดิโอ หากมีประสบการณ์ด้านงานเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ    

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานดูแลการให้บริการอุปกรณ์โสตในห้องประชุม และงานบริการเครื่องเสียงกลางแจ้ง

2. งานถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

3. งานดูแลรักษาซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสต ระบบเครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

4. ระบบโทรศัพท์ กล้องวงจรปิด คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5. งานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงนิทรรศการ สื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรม

6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติอื่นๆ

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

4. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ตามที่ ก.พ.กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค

5. ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานหรือออกจากราชการไว้ก่อน

6. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

8. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

10. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัย และถูกสั่งให้ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ

11. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

              ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครตามที่ปรากฏในใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ในตำแหน่งที่สมัครด้วย

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่                  

สำนักงานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 0 3250 8352 ต่อ 301 (งานบุคคล) โทรสาร 0 3250 8396 - 7

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ทั้งนี้จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลักหรือส่งใบสมัครมาทาง e-mail : siep@sirindhornpark.or.th และในกรณีที่นำส่งใบสมัครที่สำนักงานมูลนิธิฯ ด้วยตนเองจะยึดวันที่ลงรับใบสมัครเป็นหลัก ดูประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ทาง www.sirindhornpark.or.th

                                                                     

ประกาศ ณ วันที่     6   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (ใบสมัคร)