สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนและลานจอดรถโซล่าเซลล์ แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ

25/07/2018

 

          ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนและลานจอดรถโซล่าเซลล์  แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ราคากลาง ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และเป็นผู้ที่มีอาชีพในงานลักษณะเดียวกับที่เสนอราคาจ้างครั้งนี้

๒. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานการก่อสร้างถนนให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ในสัญญาเดียวกันภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีที่ผ่านมานับจนถึงวันยื่นข้อเสนอ พร้อมมีเอกสาร (อาทิ สัญญา) และตัวอย่างผลงานนำมายื่นในวันเสนอราคา

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ/มูลนิธิ และได้เวียนแจ้งชื่อแล้ว

๔.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕.  ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มอนส ในวันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๗ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   ในวันราชการ ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 1๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๓๒๕๐ - ๘๓๕๒ ในวันและเวลาราชการและจะรับเอกสารได้รายละ ๑ ชุด เท่านั้น

                 ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๕    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑