ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำข้อมูลนิทรรศการ รวมทั้งปรับปรุงนิทรรศการถาวร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแท น ของศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

08/12/2017

 

    ด้วย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำข้อมูลนิทรรศการ รวมทั้งปรับปรุงนิทรรศการถาวร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ของศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  จำนวน 4  ห้อง  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 14,470,000.00 บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

        1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานลักษณะเดียวกันกับที่เสนอราคาจ้างครั้งนี้

        2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

        3.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

        4.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

        5.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

        6.  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการจัดทำนิทรรศการภายในอาคาร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,300,000 บาท ในสัญญาเดียวกันภายในเวลาไม่เกิน 5 ปีที่ผ่านนับจนถึงวันยื่นข้อเสนอ และต้องเป็นผลงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา พร้อมทั้งแนบสำเนาสัญญา และ/หรือหนังสือรับรองผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ มอนส เชื่อถือแสดงให้พิจารณาในวันยื่นข้อเสนอการสอบราคา

        7.  ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำนิทรรศการ  ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนิทรรศการ มัณฑณากร(Interior Design) นักออกแบบสื่อประเภทต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน วิศวกรด้านงานระบบ วิศวกรเครื่องกล โดยจะต้องเสนอรายชื่อ วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน และประสบการณ์ มาพร้อมในการเสนอราคา

  กำหนดดูสถานที่ตั้งแต่ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 – 21 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี   

 กำหนดยื่นซองสอบประกวดราคา ในวันที่  4 มกราคม 2561  ระหว่างเวลา 10.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที 4 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี   

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2560  -  21 ธันวาคม 2560  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032- 508352 ต่อ 301 ในวันและเวลาราชการและจะรับได้รายละ 1 ชุดราคา 1,000 บาท เท่านั้น

 

             ประกาศ ณ วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2560                             

 ("ดูรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ที่นี่")