ประกาศสอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองและศาลาพักผ่อน โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

10/08/2018

 

                ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองและศาลาพักผ่อน โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ราคากลาง ๖๙๙,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

๑. เป็นผู้มีอาชีพจ้างงานพัสดุที่สอบราคาผู้รับจ้างดังกล่าว

 

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ/มูลนิธิ และได้เวียนแจ้งชื่อแล้ว

 

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มอนส ในวันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง          การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

 

                กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   ในวันราชการ ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๓๒๕๐ - ๘๓๕๒ ในวันและเวลาราชการและจะรับเอกสารได้รายละ ๑ ชุด เท่านั้น

 

                ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐     เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑