ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบคู่สายโทรศัพท์อาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

04/09/2017

 
ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบคู่สายโทรศัพท์อาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
 
 
กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  12-15 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในเวลาราชการ ณ งานพัสดุ สำนักงาน มอนส อาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก  ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 16 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องอำนวยการ  ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 
 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงาน มอนส  อาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 4-11 กันยายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  032-508-396 ในวันและเวลาราชการและจะรับได้รายละ 1 ชุดเท่านั้น
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2560