ประกาศ สอบราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงป้ายค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ

16/07/2018

 

     ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงป้ายค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ  ราคากลาง  ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพจ้างงานพัสดุที่สอบราคาผู้รับจ้าง ดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ/มูลนิธิ และได้เวียนแจ้งชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์            ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มอนส  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน        เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

 

     กำหนดยื่นซองสอบราคาใน วันที่ ๒๓ – ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ในเวลาราชการ ณ  ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ กำหนดเปิดซอง ใบเสนอราคาในวันที่     ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐  ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๕๐๘-๓๕๒  ในวันและเวลาราชการ และจะรับเอกสารได้รายละ ๑ ชุด เท่านั้น

 

                        ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๖    เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑