ประกาศรับสมัครงาน

25/05/2017

 

ด้วยอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ต้องการรับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานวิจัย             

 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานวิจัย จำนวน  1  อัตรา     

คุณสมบัติ

1. เพศชาย หรือหญิง

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (วท.บ.) สายวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. มีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ปี

4. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งพูด อ่าน เขียน

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

6. มีความกระตือรือร้นและมีความอดทนในการทำงาน

7. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

 

คุณสมบัติอื่นๆ

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้

5. ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอื่นตามที่มูลนิธิฯ กำหนด

6. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ

7. ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น เพราะกระทำผิดวินัย

 

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครตามที่ปรากฏในใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ในตำแหน่งที่สมัครด้วย

 

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่                  

สำนักงานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์  032-508-352 ต่อ 302 (งานบุคคล)   โทรสาร 032-508-396-7

 

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560  ทั้งนี้จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก

หรือในกรณีที่นำส่งใบสมัครที่มูลนิธิฯ ด้วยตนเองจะยึดวันที่ลงรับใบสมัครเป็นหลัก ดูประกาศรับสมัครได้ที่ www.sirindhornpark.or.th

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน