กรรมการบริหาร
รายนามคณะกรรมการบริหาร
๑. นายสุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษา
๒. ศาสตราจารย์มาริโอ ทาบูกานอน ที่ปรึกษา
๓. พลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษา
๔. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ที่ปรึกษา
๕. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ประธาน
๖. นายพรชัย นุชสุวรรณ กรรมการ
๗. นายวันชัย ศารทูลทัต กรรมการ
๘. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กรรมการ
๙. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ กรรมการ
๑๐. นางมณทิพย์  ศรีรัตนา กรรมการ
๑๑. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการ
๑๒. นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ
๑๓. นายชวลิต พิชาลัย กรรมการ
๑๔. นางสาวสุนทรี ศรีปรัชญากุล กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กรรมการ
๑๗. ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรรมการ
๑๘. ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์ มฤคทายวันฯ กรรมการ
๒๐. ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ
๒๑. รองผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ