กรรมการบริหาร
รายนามคณะกรรมการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 
๑. นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์สนิท   อักษรแก้ว กรรมการ
๓. นายพรชัย   รุจิประภา กรรมการ
๔. นายพรชัย   นุชสุวรรณ กรรมการ
๕. นายวิบูลย์   เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการ
๖.

ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 

  กรรมการและเลขานุการ