หน้าหลัก > เกี่ยวกับอุทยานฯ > วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์

 

วิสัยทัศน์

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ ระดับสากล สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ


 
พันธกิจ
 
 

๑. พัฒนาอุทยานฯ ให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงนิเวศที่มีชื่อเสียงระดับสากล

 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

๓. พัฒนารูปแบบกิจกรรมกระบวนการเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้และฝึกอบรมให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานสากล เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างกว้างขวาง

 

๔. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประสานหน่วยงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

 

๕. พัฒนาอุทยานฯ ให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และมีสมรรถนะการบริหารเชิงยุทธ์อย่างเท่าทัน

 
 
 
วัตถุประสงค์
 

 

๑. เพื่อพัฒนาอุทยานฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงนิเวศ ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน ที่มีชื่อเสียงในระดับสากลร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

 

๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นความรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

 

๓. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก เยาวชน นักวิชาการชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริในทุกมิติ

 

๔. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ด้านการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถเป็นแบบอย่างต่อการศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

 

๕. เพื่อจัดหารายได้ให้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนงานอุทยานฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

๖. เพื่อบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ที่ทันสมัย มีภาพลักษณ์ที่ดี และได้รับการยอมรับจากภาคีพัฒนาทุกฝ่าย พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้และทักษะ สามารถปฏิบัติภารกิจของอุทยานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาให้มีความทันสมัย มีระสิทธิภาพและครบถ้วน