บุคลากร
     
ผู้บริหาร
     
     
  พล.ต.ท. ประพันธ์ จันทร์เอม  
  ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  
  และศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 201  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ @sirindhornpark.or.th  
       
  นายธนวิทย์ ไชยปะ  
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 301  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ thanavit@sirindhornpark.or.th  
       
       
       
ฝ่ายบริหาร
     
     
  :: กลุ่มอำนวยการ  
     
     
  นางสาวอารี นุชประเสริฐ  
  หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 301  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ aree@sirindhornpark.or.th  
       
       
  นางสาวเสาวนีย์ มกรางกูร  
  เจ้าหน้าที่บุคคล  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 302  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ saowanee.ma1102@gmail.com  
       
       
  นางสาวสมัชญา ศรีประเสริฐ  
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
  โทรศัพท์ 032-508-352  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ j__ang@hotmail.com  
       
       
  นายจิรภัทร โตภาณุรักษ์กุล  
  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  โทรศัพท์ 032-508-352  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ jirapat@sirindhornpark.or.th  
       
       
  นางสาวรัชนี มาทอง  
  เจ้าหน้าที่พัสดุ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 302  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ tikky1_mt@hotmail.com  
       
       
  นางสาวพิไลวรรณ พิลาวุฒิ  
  เจ้าหน้าที่พัสดุ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 301  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ yuiza_021@hotmail.com  
       
       
  นางสาววารินทร์ อินโอสถ  
  เจ้าหน้าที่พัสดุ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 301  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ warin.wi8872@gmail.com  
       
       
  นางสาวกานต์พิชชา คงสามสี  
  เจ้าหน้าที่พัสดุ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 203  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ amkanpicha@gmail.com  
       
       
  นายธนา เรืองนรา  
  พนักงานขับรถ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 301  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์  -  
       
       
  นายสุนันท์ จุ้ยมี  
  พนักงานขับรถ  
  โทรศัพท์ 032-508-352  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์  -  
       
       
  นายยงยุทธ์ แสงศิลา  
  พนักงานขับรถ  
  โทรศัพท์ 032-508-352  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์  -  
       
       
     
     
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 302  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ -  
       
       
       
  :: กลุ่มบัญชีและการเงิน  
       
       
  นางสาวสุนันท์ เทศนา  
  หัวหน้ากลุ่มบัญชีและการเงิน  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 401  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ tasna1962@gmail.com  
       
       
  นางสาวมณฑิรา พึ่งแดง  
  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 401  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ monthiraae@hotmail.com  
       
       
  นางสาวนุชจรีย์ จิตต์สวัสดิ์  
  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 402  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ nutchjaree.nj@gmail.com  
       
       
  นางสาวมณีนุช มากมูล  
  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 402  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ mm.maneenut@gmail.com  
       
       
  นางสาวฐาปนี วังเย็น  
  เจ้าหน้าที่งบประมาณ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 402  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ pp_hoo@hotmail.com  
       
       
  นางสาวฐาปนีย์ จันทร์เนย  
  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 402  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ jannoey.tha@gmail.com  
       
       
  นางสาวภัทราพร บุญคำ  
  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 401  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ kurumi_209@hotmail.com  
       
       
       
  :: กลุ่มภูมิทัศน์และอาคารสถานที่  
       
       
  นายชัชชนันท์ ตระกูลอยู่สบาย  
  หัวหน้ากลุ่มภูมิทัศน์และอาคารสถานที่  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ nett.nt@hotmail.com  
       
       
  นายพัชรพล แก้วกันทา  
  เจ้าหน้าที่ภูมิสถาปัตย์  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ kawkanta@hotmail.com  
       
       
  นายเสกสรร พุทธานุ  
  เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์  -  
       
       
  นางสาวอารีย์รัตน์ สว่างจิตร  
  เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ mod_pub03@hotmail.com  
       
       
  นายวีรวัฒน์ กองแก้ว  
  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ weerawat96@hotmail.com  
       
       
  นายชัยพูลสรร แซ่เตีย  
  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ pui.en@hotmail.com  
       
       
  นายภูวนาท งามขำ  
  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ -  
       
       
     
  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ -  
       
       
  นายประจง การะเกด  
  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์  -  
       
       
  นายกิตติศักดิ์ กมุธากรณ์  
  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์  -  
       
       
       
ฝ่ายยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนองค์กร  
       
       
  :: กลุ่มนโยบายและแผนงาน  
       
       
  นางสาวกษมา มั่งประยูร  
  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 503  
  โทรสาร 032-508-397  
  อีเมล์ kasama.mu@hotmail.com  
       
       
  ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมศักดิ์ ทองหลาง  
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 502  
  โทรสาร 032-508-397  
  อีเมล์ chalaemsak2537@hotmail.com  
       
       
  นางสาวปัทมา ไชยโอชะ  
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 504  
  โทรสาร 032-508-397  
  อีเมล์ patamaaof_@hotmail.com  
       
       
  นางสาวจารุณี กลมป้าน  
  เจ้าหน้าที่ข้อมูลและประมวลผล  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 505  
  โทรสาร 032-508-397  
  อีเมล์ klom_mi@hotmail.com  
       
       
  นางสาวรินนา ชื่นอารมณ์  
  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 501  
  โทรสาร 032-508-397  
  อีเมล์ rose.rinn@hotmail.com  
       
       
       
  :: กลุ่มพัฒนารายได้และบริการ  
       
       
  นางสาวณัฏฐณิชา หมื่นหนู  
  หัวหน้ากลุ่มพัฒนารายได้และบริการ  
  โทรศัพท์ 032-508-405-9, 032-508-352, 032-508-379 # 104  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ nattanicha_lovely@hotmail.com  
       
       
  นางสาวธัญญาภรณ์ อาจสุวรรณ  
  เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการ  
  โทรศัพท์ 032-508-405-9, 032-508-352, 032-508-379 # 102  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ greensiep9@gmail.com  
       
       
  นายสุรสร แสงอาทิตย์  
  เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการ  
  โทรศัพท์ 032-508-405-9, 032-508-352, 032-508-379 # 102  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์

surasornss1@gmail.com

 
       
       
  นางสาวกัญญาพัชร ปัญจะมา  
  เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการ  
  โทรศัพท์ 032-508-405-9, 032-508-352, 032-508-379 # 102  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ donuteark2906@gmail.com  
       
       
  นางสาวกมลลฎา ขาวสว่าง  
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาด  
  โทรศัพท์ 032-508-405-9, 032-508-352, 032-508-379 # 104  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ pumpumzar@hotmail.com  
       
       
  นางสุธิรา จุลภักดิ์  
  เจ้าหน้าที่จำหน่ายของที่ระลึก  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 106  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ jsuthira2009@hotmail.com  
       
       
  นางละไม พุทธานุ  
  เจ้าหน้าที่จำหน่ายของที่ระลึก  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 106  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ -  
       
       
       
ฝ่ายวิชาการ
       
       
  :: กลุ่มฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้  
       
       
  นายยศกร สายสร้อย  
  หัวหน้ากลุ่มฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ weed.ku66@gmail.com  
       
       
  นางสาวธาริกา เพิ่มพูล  
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ supatra27@hotmail.com  
       
       
  นางดารณี มีศรีสวัสดิ์  
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ mick_mouse23@hotmail.com  
       
       
  นางสาวอรุณกมล หลวงถนนเจริญ  
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ kwang74_ns_09@hotmail.com  
       
       
  นางสาวสุชาดา เผ่าหอม  
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ tamit3@gmail.com  
       
       
  นางสาวพิมพร พ่อบาล  
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ pimsu67@gmail.com  
       
       
  นางสาวสุภาพร ประสาททอง  
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ puy_110634@hotmail.com  
       
       
  นางสาวคันธรัตน์ เลิศพงษ์ไทย  
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ -  
       
       
     
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ apolkeeree@hotmail.com  
       
       
  นางสาวอัญชลี แวววับศรี  
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ manow.su68@hotmail.com  
       
       
  นางสาวชญานิศ สังข์เพิ่ม  
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ chayanit.sang@gmail.com  
       
       
     
     
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ rachataponsa@outlook.com  
       
       
  นางสาวกรรณิกา บุตรสะอาด  
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ butsaard1992@gmail.com  
       
       
       
  :: กลุ่มวิจัยและพัฒนา  
       
       
  นางสาวอารีย์พร สิทธิญาณไพบูลย์  
  หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 601  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ areeporn_at_siep@yahoo.com  
       
       
  นายชาตรี ฤทธิ์ทอง  
  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 601  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ ritthong@gmail.com  
       
       
     
  เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 601  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ aom_kmitl69@hotmail.com  
       
       
  นางสาวพลอยขวัญ กระจกเงา  
  เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 601  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ ploykwanz.som@gmail.com  
       
       
  นางสาวหทัยวรรณ สุพรรณพงศ์  
  บรรณารักษ์  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 602  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ noynars@hotmail.com  
       
       
  นางสาววาสนา วงษ์แตงอ่อน  
  เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 601  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ juneoho.27@gmail.com  
       
       
  นางสาวธัญญลักษณ์ เครือขำ  
  เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 601  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ tanyaluk.eiw@gmail.com