บุคลากร
ผู้บริหาร  
   
  นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ  
  ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม/  
  ผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 201  
  โทรสาร 032-508-396  
       
       
  นายสนใจ หะวานนท์  
  ที่ปรึกษาวิชาการอาวุโส  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 202  
  โทรสาร 032-508-396  
       
       
  นายสมชาย ดิษฐศร  
  ที่ปรึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  
  โทรศัพท์ 032-508-405-9, 032-508-352, 032-508-379 # 104  
  โทรสาร 032-508-411  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการ  
   
  นายธนวิทย์ ไชยปะ  
  หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 301  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ thanavit@sirindhornpark.or.th  
       
       
  นางสาวรัชนี มาทอง  
  เจ้าหน้าที่พัสดุ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 302  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ tikky1_mt@hotmail.com  
       
       
  นางสาวเสาวนีย์ มกรางกูร  
  เจ้าหน้าที่ธุรการ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 302  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ saowanee.ma1102@gmail.com  
       
       
  นายสิทธิชัย ชูสิงแค  
  นิติกร  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 203  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ baw.oppoyoyo@gmail.com  
       
       
  นางสาวฐิติวรรณ โอฐยิ้มพราย  
  เจ้าหน้าที่พัสดุ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 301  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ sai12trc@hotmail.com  
       
       
  นายอดิเรก เจริญรัมย์  
  เจ้าหน้าที่ธุรการ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 301  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ jacky2526_jacky@hotmail.com  
       
       
  นางสาวจีรนันท์ ยังเกื้อ  
  เจ้าหน้าที่ธุรการ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 302  
  โทรสาร 032-508-352  
  อีเมล์ youngkue.11j@gmail.com  
       
       
  นายจิรภัทร โตภาณุรักษ์กุล  
  วิทยากร (โครงการฯ)  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 203  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ jirapat@sirindhornpark.or.th  
       
       
  นายธนา เรืองนรา  
  พนักงานขับรถ  
  โทรศัพท์ 032-508-352  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ -  
       
       
  นายสุนันท์ จุ้ยมี  
  พนักงานขับรถ  
  โทรศัพท์ 032-508-352  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ -  
       
       
  นายยงยุทธ์ แสงศิลา  
  พนักงานขับรถ  
  โทรศัพท์ 032-508-352  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ -  
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน  
   
  นางสาวกษมา มั่งประยูร  
  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 503  
  โทรสาร 032-508-397  
  อีเมล์ kasama.mu@hotmail.com  
       
       
  นางสาวอารี นุชประเสริฐ  
  นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 502  
  โทรสาร 032-508-397  
  อีเมล์ aree@sirindhornpark.or.th  
       
       
  นางสาวอารีย์รัตน์ สว่างจิตร  
  นักวิชาการข้อมูลและสารสนเทศ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 501  
  โทรสาร 032-508-397  
  อีเมล์ mod_pub03@hotmail.com  
       
       
  นางสาวกมลชนก รักษาวงศ์  
  นักวิชาการแผนงานและโครงการ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 504  
  โทรสาร 032-508-397  
  อีเมล์ hpp_too@windowslive.com  
       
       
  นางสาวจารุณี กลมป้าน  
  เจ้าหน้าที่ธุรการ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 505  
  โทรสาร 032-508-397  
  อีเมล์ klom_mi@hotmail.com  
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มธุรกิจสัมพันธ์และบริการ  
   
  นายชาตรี ฤทธิ์ทอง  
  หัวหน้ากลุ่มธุรกิจสัมพันธ์และบริการ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 105  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ ritthong@gmail.com  
       
       
  นายชัชชนันท์ ตระกูลอยู่สบาย  
  วิศวกร  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  
  โทรสาร 035-508-411  
  อีเมล์ nett.nt@hotmail.com  
       
       
  นายวีรวัฒน์ กองแก้ว  
  ช่างเทคนิค  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ weerawat96@hotmail.com  
       
       
  นายพัชรพล แก้วกันทา  
  นักวิชาการสถาปัตยกรรม  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ kawkanta@hotmail.com  
       
       
  นางสาวรินนา ชื่นอารมณ์  
  นักประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ ต้อนรับและบริการ  
  โทรศัพท์ 032-508-405-9, 032-508-352, 032-508-379 # 102  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ rose.rinn@hotmail.com  
       
       
  นางสุธิรา จุลภักดิ์  
  นักประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ จำหน่ายของที่ระลึก  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 106  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ jsuthira2009@hotmail.com  
       
       
  างสาวสมัชญา ศรีประเสริฐ  
  นักประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ ต้อนรับและบริการ  
  โทรศัพท์ 032-508-405-9, 032-508-352, 032-508-379 # 102  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ j__ang@hotmail.com  
       
       
  นางสาวอภิรดี พลคีรี  
  นักประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ ต้อนรับและบริการ  
  โทรศัพท์ 032-508-405-9, 032-508-352, 032-508-379 # 101  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ apolkeeree@hotmail.com  
       
       
  นายสุพจน์ บุญวิรัตน์  
  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 104  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ spbunwiratt@yahoo.com  
       
       
  นายชัยพูลสรร แซ่เตีย  
  ช่างซ่อมบำรุง  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ pui.en@hotmail.com  
       
       
  นายเอกรินทร์ ศรีวรรณ  
  ช่างทั่วไป  
  โทรศัพท์ 032-508-352  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ sriwan.e30@gmail.com  
       
       
  นางสาวธัญญาภรณ์ อาจสุวรรณ์  
  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอุทยานฯ สีเขียว ด้วยพระบารมี  
  โทรศัพท์ 032-508-405-9, 032-508-352, 032-508-379 # 103  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ greensiep9@gmail.com  
       
       
  นางสาวกมลลฎา ขาวสว่าง  
  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์  
  โทรศัพท์ 032-508-405-9, 032-508-352, 032-508-379 # 104  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ pumpumzar@hotmail.com  
       
       
  นางสาวณัฐณิชา ใจหลัก  
  เจ้าหน้าที่จำหน่ายของที่ระลึก  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 106  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ rung_sure@hotmail.com  
       
       
  นายเสกสรร พุทธานุ  
  ช่างทั่วไป  
  โทรศัพท์ 032-508-352  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ -  
       
       
  นายประจง การะเกด  
  ช่างทั่วไป  
  โทรศัพท์ 032-508-352  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ -  
       
       
  นายกิตติศักดิ์ กมุธากรณ์  
  ช่างทั่วไป  
  โทรศัพท์ 032-508-352  
  โทรสาร 032-508-411  
  อีเมล์ -  
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบัญชีและการเงิน  
   
  นางสาวสุนันท์ เทศนา  
  หัวหน้ากลุ่มบัญชีและการเงิน  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 401  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ tasna1962@gmail.com  
       
       
  นางสาวฐาปนี วังเย็น  
  นักวิชาการงบประมาณ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 402  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ pp_hoo@hotmail.com  
       
       
  นางสาวมณฑิรา พึ่งแดง  
  นักวิชาการบัญชี  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 401  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ monthiraae@hotmail.com  
       
       
  นางสาวนุชจรีย์ จิตต์สวัสดิ์  
  นักวิชาการการเงิน  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 402  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ nutchjaree.nj@gmail.com  
       
       
  นางสาวมณีนุช มากมูล  
  เจ้าหน้าที่บัญชี  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 402  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ mm.maneenut@gmail.com  
       
       
  นางสาวฐาปนีย์ จันทร์เนย  
  เจ้าหน้าที่บัญชี  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 402  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ jannoey.tha@gmail.com  
       
       
  นางสาวภัทราพร บุญคำ  
  เจ้าหน้าที่บัญชี  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 401  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ kurumi_209@hotmail.com  
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มฝึกอบรมและเผยแพร่
 
  นายยศกร สายสร้อย  
  หัวหน้ากลุ่มฝึกอบรมและเผยแพร่  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ weed.ku66@gmail.com  
       
       
  นางสาวสุพัตรา เพิ่มพูล  
  วิทยากร  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ supatra27@hotmail.com  
       
       
  นางดารณี มีศรีสวัสดิ์  
  วิทยากร  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ mick_mouse23@hotmail.com  
       
       
  นางสาวณัฏฐณิชา หมื่นหนู  
  วิทยากร  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ nattanicha_lovely@hotmail.com  
       
       
  นางสาวอรุณกมล หลวงถนนเจริญ  
  วิทยากร  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ kwang74_ns_09@hotmail.com  
       
       
  นางสาวพิมพร พ่อบาล  
  วิทยากร  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ pimsu67@gmail.com  
       
       
  นางสาวสุชาดา เผ่าหอม  
  วิทยากร  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ tamit3@gmail.com  
       
       
  นางสาวลัฆวี ปรีชัย  
  วิทยากร  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ luckhawee@gmail.com  
       
       
  นางสาวอัญชลี แวววับศรี  
  วิทยากร (โครงการฯ)  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ manow.su68@hotmail.com  
       
       
  นางสาวสุภาพร ประสาททอง  
  วิทยากร (โครงการฯ)  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ puy_110634@hotmail.com  
       
       
  นางสาวชญานิศ สังข์เพิ่ม  
  วิทยากร (โครงการฯ)  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ chayanit.sang@gmail.com  
       
       
  นางสาวกรรณิกา บุตรสะอาด  
  วิทยากร (โครงการฯ)  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ butsaard1992@gmail.com  
       
       
  นายรชต พลซา  
  วิทยากร (โครงการฯ)  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ rachataponsa@outlook.com  
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา  
   
  นางสาวอารีย์พร สิทธิญาณไพบูลย์  
  หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 601  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ areeporn_at_siep@yahoo.com  
       
       
  นางสาวหทัยวรรณ สุพรรณพงศ์  
  บรรณารักษ์  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 602  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ noynars@hotmail.com  
       
       
  นางสาวพรภิรมย์ เพชรอักษร  
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 601  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ aom_kmitl69@hotmail.com  
       
       
  นางสาวพลอยขวัญ กระจกเงา  
  นักประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ พัฒนาสื่อ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 601  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ ploykwanz.som@gmail.com  
       
       
  นางสาวชุลีกร อินทร์เนตร  
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 601  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ beannjung@gmail.com  
       
       
  นางสาวธัญญลักษณ์ เครือขำ  
  เจ้าหน้าที่ธุรการ  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 601  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ tanyaluk.eiw@gmail.com  
       
       
  นางสาวสุนิสา ป้องขันธ์  
  วิทยากร (โครงการฯ) (ช่วยงานวิจัย)  
  โทรศัพท์ 032-508-352 # 601  
  โทรสาร 032-508-396  
  อีเมล์ sunisa8207@gmail.com  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธนา เรืองนรา