หน้าหลัก > บริการ > นโยบายสิ่งแวดล้อม
นโยบายสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสีเขียว (Green Office)

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

 

 

นโยบาย

 

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ยึดมั่นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ เป็นวัฒนธรรมองค์กรและเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม

 

แนวทางปฏิบัติ

 

1. ปฏิบัติตากฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

2. ปรับปรุง ระเบียบ กระบวนการจัดซื้อ การจำหน่ายของที่ระลึกให้เกิดการใช้และส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ กำหนดระเบียบปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. กำหนดระเบียบให้ผู้เข้าร่วมงาน ยืดถือและปฏิบัติเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. จัดกระบวนการสื่อสาร เผยแพร่ ฝึกอบรม ให้ความรู้กับผู้มาเกี่ยวชมหรือมาร่วมกิจกรรม ให้เห็นถึงการปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร